Welcome to Lakforex Logo,
100% Free Forex Course.

Forex නිවසේ සිට අමතර ආදායමක් කරගන්නා ආකාරය පියවරෙන් පියවර සරලවම ඉගෙන ගන්න.

පිවිසෙන්න
Italian Trulli

Fund managing කියන නමෙන් පවා හදුන්වන මෙහිදි සරල වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ කිසියමි ආයෝජනයක් සමගින් ඔබ අපගේ ස්වංක්‍රිය ගණුදෙනු පද්ධතියට සම්බන්ධ වී කිසිදු ගනුදෙනුවක් හෝ Forex ඉගෙන ගැනීමකින් තොරව මාසික ලාභයක් ලැබීම. සාමාන්‍ය Forex වලදි ඔබට ඉගෙන ගෙන, ඔබ විසින්ම ගණුදෙනු යොදා මුදල් ඉපයීමට සිදුවුවත් මෙ ක්‍රමයේදි එවැනි කිසිවක් අවශ්‍ය නැත. අවශ්‍ය වන්නේ මුලික ආයෝජනයක් කිරීම පමණයි. සෑම මසකම $200 - $600 (රැපියල් 34000 - 110,000 ) ත් අතර මුදල් මෙයා ආකරයෙන් ඔබට ලාභය ලෙස ස්වංක්‍රියම ලබා ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා. එවගේම ලොකේ ඔනෑම තැනක ඉන්න, ඔනෑම තරාතිරමක, කාර්යය බහුල හෝ තම ආයෝජනයට අමතර ආදායමක් විශ්වාසවන්තව ලබා ගත හැකි තැනක් හොයන එහේමත් නැතතං ගණුදෙනු කරන්න වෙලාක් නැති ඔනෑම අයෙකුට සමිබන්ධ වෙන්නත් දැන් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. (පසුගිය මස ගණුදෙනු විස්තර [ලාභ ලැබි ඇති අකාරය] පහතින් බලන්න)

2021 JAN


2020 ALL History

ඇයි lakforex Auto trading ?

1. 100% Manual ගණුදෙනු ක්‍රමයක් වන අතර, කිසිදු ඉන්ඩිකේටර් හෝ EA භාවිතා නොකරේ.
2. යොදන සියලුම ගනුදෙනු ඔබගේ මෘදුකාංගය හරහා ඔනෑම අවස්ථාවක බලා ගත හැකිය.
3. සැම මසකම $200 - $600 ත් අතර ලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
4. lakforex Admin විසින් පෞද්ගලිකවම ගනුදෙනු යෙදීම
5. මෙි වෙන තෙක් කිසිදු ගණුදෙනුවක් ආලාභ වී නැත. වෙන්නේද නැත
6. Forex සම්බන්ධ වසර 13 ක පුර්ණාකාලීන අත්දැකීම් සමග ඔබට ලංකාවෙි ලබා ගත හැකි එකම විශ්වාස වන්ත Auto Trading ක්‍රමය මෙයයි.
7. උපරිම ආර්ක්ෂිත ක්‍රමවේද සියල්ලම භාවිතා කරන බැවින් ඔබගේ ගිණුමට හෝ මුදල් වලට කිසිදු හානියක් නැත.

ආයෝජනයන් සහ ලාභයන්

1. මුලික තැන්පතු $3000 කි. අපෙක්ෂිත මාසික ලාභය $200 - $600 ක් අතර වෙි.
2. ලාභ මුදල් බෙදීයෑම ඔබට 70% ක් සහ අපට සියට 30% ලෙස වෙි. මෙය ඔබ විසින් මාසික ලාභ මුදල් ලබා ගැන්නා අවස්ථාවෙිද කළ හැකිය.
3. සෑම මසකම 24 වෙනිදින ලාභ මුදල් ලබා ගැනීම් සිදු කරේ.
4. අවශ්‍යනම් වැඩි ආයෝජනයක් කළ හැකි වුවද එයට සාපෙක්ෂව ලාභය වැඩි නොවේ.

SECURITY

1. අවුරැදු 13 ක පුර්ණ කාලීන ඇතදැකීමි හා දැනුම භාවිතයෙන් හා, Risk Level උපරිම වාසිදායක අයුරින් තබා ගන්න බැවින්, ඔබගේ තැන්පතුවට හෝ ගිණුමට කිසිදු හානියක් නැත.
2. ඔබ මුදල් තැන්පත් කරනුයේ සෘජුවම Nordfx තැරැවිකාර ආයතනයට වන අතර අප විසින් මුදල් භාර ගැනීමක් හෝ හුවමාරැ කිරීමක් සිදු නොකරයි. එබැවින් තැන්පතු මුදල් වඩාත් ආර්ක්ෂිත වෙි.
4. එසේම ඔබගේ ගිණුම තුල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු කළ හැක්කේ ඔබට පමණි.

ACCOUNT

1. දැනට පවතින සාමාන්‍ය (fix, Pro) ගිණුම් හෝ වෙනත් සමාගම් වල ගිණුමි භාවිතා කළ නොහැකි අතර භාවිතා කල හැක්කේ NORDFX හි Zero ECN ගිණුම් පමණි.
2. නව ගිණුමක් අවශ්‍ය වන අතර, පහත පියවරල් අනුගමන කර ඔබගේ ගිණුම විවෘත කරන්න.
3. පහත සැබැදියට පිවිස ඔබගේ මුලික විස්තර ඇතුලත් කර Account type - ZERO , Credit Leverage - 1:500 ලෙස යොදා ගිණුම විවෘත කරගන්න.
4. Open a Forex Account
5. සාර්ථකව විවෘත කර ඇත්තනම් ඔබගේ ඉමෙල් ලිපිනයට ගිණුම් විස්තර ලැබෙනු ඇත. එය සුරැකිව තබා ගන්න.
6. ඔබගේ ගිණුම සහතික කර ගැනීමේ පියවරවල් සදහා මෙම ලිපිය අනුගමන කරන්න. පිවිසෙන්න
7. ගිණුම සහතික වු පසු ඔබ තැන්පත් කිරීමට අපෙක්ෂා කරන මුදල තැන්පත් කරගත හැකිය. (අවමය $3000 කි.)
8. ඔබ සිටින්නේ ලංකාවේනම්, මුදල් තැන්පත් කිරිම සදහා තැන්පත් කිරීමට අපෙක්ෂා කරන මුදල, ඔබගේ නොර්ඩ් ගිණුම් අංකය, අපගේ +91-9717167977 අංකයට WhatsApp කරන්න. (ඔබට Nordfx Local Deposit සේවාව මගින් මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය.)
9. මුදල් තැන්පත් කල පසු අපව දැනුවත් කරන්න.

සම්බන්ධ වීම

1. Auto trading සමග සමිබන්ධවීමට ඔබට අවශ්‍යතාවයක් ඇතිනමි මුලින් ඉහත කරැණු සියල්ලම හොදින් කියවා අවබෝධ කර ගන්න. කෙසේ වුවද ගිණුමි විවෘත කිරීමට හා මුදල් තැන්පත් කිරීමට පෙර ඇති අවස්ථා ප්‍රමාණය දැන ගැනීම සදහා කරැණාකර අපව වටිස්ඇප් හා සමිබන්ධ කරගෙන දැනුවත් කරන්න.
2. උපරිම අවස්ථා 100 කි. තවත් අවස්ථා 22 ඉතිරිව පවති.

ඉතා වැදගත් - මෙි සදහා ඔබට Forex පිළිබදව කිසිදු දැනුමක් හෝ අවබෝධයක් අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වුවද මුලික දැනුමක් අවශ්‍යනම් අපගේ නොමිලේ පාඨමාලව හරහා දැනුමි වර්ධනය කර ගැනිමට හැකියාව තිබෙි. පිවිසෙන්න

ඉහත විස්තර සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් පවතීනම් ඔනෑම අවස්ථාවක WhatsApp හරහා හෝ ඉමෙල් මගින් අපව සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.
+91-9717167977 (WhatsApp/IMO/Call)
Email : help@lakforex.com