Welcome to Lakforex Logo,
100% Free Forex Course.

Forex ගැන දන්නේ නැද්ද ? නොමිලේම ඉගෙන ගන්න ආසද ?

පිවිසෙන්න

Lakforex සාමාජිකත්වය සදහා තිබිය යුතු සුදුසුකමි

1. lakforex හරහා විවෘත කරන ලද Forex Broker ගිණුමක් හා එයට අවම $100 ක මුදලක් තැන්පත් කර තිබීම සාමාජීකත්වය ලබා ගැනිම සදහා අවශ්‍ය වෙන එකම සුදුසුකම වේ.
2. වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍යනම් සදහා Live Chat, Viber/IMO, Email තුලින් හෝ Skype මාර්ගයෙන් ඔබට Chat කළ හැකිය.
3. lakforex My account සාදා ගත් පසු ඔබට සුදුසුකමි ඇතිනමි එය ස්වංක්‍රිවයම දින 1-2 ක් ඇතුලත සහතික වනු ඇත.

සාමාජිකත්වය තුලින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රථිලාභ

Lakforex හි සාමාජිකත්වය වන සැමට පහත සේවාවන් සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා ගැනීමෙි හැකියාව ලැබේ.

1. Read Advanced Level members Only Articles
2. Daily Advanced Forex Signals (EUR/USD , GBP/USD) 2 Signal Per day
3. Daily Advanced Forex Analytics - 3 time Per Day
4. Special Economic Ideas
5. Daily Support and resistance
6. Daily RSI Note
7. Daily MA (Moving Average) (Only for Special service Member)
8. Personal Trading Help (Only for Special service Member)

මෙි සියලුම සේවාවන් සාමාජිකයන් හට 100% නොමිලේ ලැබෙන්නක් වන අතර වෙනත් කිසිදු ගාස්තුවක් හෝ අයකිරීමක් නොමැති බව සලකන්න. නිවැරදිම මුදල් ඉපයීමට කැමති ඔබට මෙම සේවාවන් අතිශයින් වැදගත් වේ.

සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කිරීම

ඔබට සාමාජිකත්වය සදහා ඉල්ලුමි කිරීමට අවශ්‍යනමි ප්‍රථමයෙන් ඉහත සදහන් කර ඇති සුදුසුකමි තිබෙදැයි හොදින් කියවා බලන්න. ඔබ සියලුම සදුසුකමි සපුරා ඇතිනමි කරැණාකර පහත Login Or Register කිලික් කර, එහි Register කිලික් කර ඔබගේ විස්තර පුරවා නව lakforex ගිණුමක් සදහා අයදුමි කරන්න.

1. ඔබට කැමති ඔනෑම Username එකක් Password එකක් යොදා ගත හැකිය.
2. Login වු පසුව සාමාජිකත්වය සහතික කර ගැනීම සදහා තිබෙන කොටුවෙි ඔබගේ සත්‍ය Nordfx Account Number එක යොදා Submit කරන්න.
3. දින දෙකක් ඇතුලත ඔබට සාමාජික සුදුසුකමි තිබෙනමි ඔබගේ ගිණුම සහතික වනු ඇත. ඉන් පසු අප විසින් ලබා දෙන සේවාවන් ඔබට ලබා ගැනීමෙි හැකියාව පවති.

Open a Forex Account Login to My account

Lakforex Special Service

නිවැරදිව මුදල් ඉපයීම සදහාත් Forex Trading මගින් ඉහළම ලාභයක් ලබා ගැනීම සදහාත් උනන්දුවන ඔබ සැම වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකවම සහය ලබා දීමට lakforex මේ වන විට සුදානමින් සිටි. මෙමගින් ඔබ තැන්පත් කරන මුදලට සරිලන පැහැදිලි ලාභයක් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වන අවබෝධය , දිනපතා උපදෙස් , ගණුදෙනු සහය ආදි සියල්ලම ඔබට ලැබෙනු ඇත. මේ සදහා ඔබට Lakforex Membership Requirement වලට අමතරව කිසිදු සුදුසුකමක් අවශ්‍ය නොවන අතර අවශ්‍ය පුර්ණ මගපෙන්වීම නිසි පරිදි ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම සේවාව Forex Trading මගින් දැනටමත් ගනුදෙනු කරන හෝ මෙයට සමිබන්ධ වි නිවසේ සිට පැහැදිලි ඉහළ ලාභයක් සමග මුදල් ඉපයීමට බලා පොරොත්තුවෙන් සිටින ඔබ සැමට ඉතා ප්‍රෙයා්ජනවත් වනු ඇත. කිසිදු ස්වංක්‍රිය ගනුදෙනු ක්‍රමයක් හෝ Zulutrade හෝ වෙනත් ව්‍යාජ මෘදුකාංග(Robot Software , Indicator ) ආදි ක්‍රමයන්ට නොගොසේ තමන්ගේම ගිණුමකින් 100% ප්‍රයෝගික ක්‍රම භාවිතා කරමින් අප මුලින් පවසා ඇති ආකාරයට අසීමිතව විශාල ලාභයක් ඔබටම උපයා ගත හැකි අන්දම ඔබටම බලා ගත හැකි වනු ඇත.

මෙ සදහා සියල්ලන්ම සමිබන්ධ කර ගත නොහැකි බව මුලින්ම දැන්විය යුතුය. මන්ද අද වන විට පුරා අවුරැදු දෙකක කාලයක් තුල 6000 කට අධික සාමාජිකයින් පිරිසක් අතීශය සාර්ථක කල lakforex වෙබ අඩිවයේ මේ වන විට විශාල සාමාජිකියින් පිරිසක් සිටින නිසාත් එ සියලන් වෙනුවෙන්ම පෞද්ගලික සහය ලබා දිය නොහැකි නිසාත්ය. මේ සදහා සුලු සුදුසුකමි කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත්තේ විශාල ප්‍රමාණයකට එක වර සහය දීමට අපට නොහැකි බැවිනි. පහත සුදුසුකමි ඇති සියල්ලන්ටම අපගේ පුර්ණ මගපෙන්වීම නොමදව ලැබේ. වඩාත් හොද සේවාවක් සහ පහසු පෞද්ගලික මග පෙන්විමක් ලබා දීම අරමුණින් සමිබන්ධ කර ගන්නා සාමාජිකයින් පිරිස 500 දෙනෙක් දක්වා සීමා කර ඇති බව දන්වා සිටිමු.

$ 500 කින් ආරමිභ කරන සාමාන්‍ය Special Service සාමාජිකයින් සදහා

සුදුසුකමි

1. Lakforex සාමාජිකත්වය සදහා අදාල සුදුසුකමි
2. $ 500 ක ගිණුමක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගිණුමි සදහ මි
3. සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙන යෑම සදහා මසකට ගණුදෙනු කළ යුතු අවම ලොටි ප්‍රමාණය 2 කි.

ඔබට ලබා දෙන සේවා

1. Skype මගින් ක්ෂණික පුර්ණ අවබෝධය
2. දිනපතා වෙළද පොල උපදෙස්
3. දිනපතා ගණුදෙනු සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් හා ගනුදෙනු පිළිබදව අවබෝධය
4. ගණුදෙනු සදහා අවශ්‍ය Forex Signal
5. වෙළද පොළ ඉහළ හා පහළ යෑමි පිළිබදව ක්ෂණික උපදෙස්
6. ඔබගේ ආදායමි ඉහළ නැංවිම සදහා පෞද්ගලික අවධානය
7. Daily MA (Moving Average)
8. Personal Help for trading

ආදායමි ලැබිය හැකි රටාව. (සාමාන්‍ය)

1. $ 1000 - $ 2000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 400 - $ 700 අතර
2. $ 2000 - $ 3000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 600 - $ 1000 ත් අතර
3. $ 3000 - $ 5000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 1000 - $ 1500 ත් අතර

පහත විස්තර සියලුම Special Service සාමාජිකයින් සදහා පොදුය

(Note : මෙම ආදායමි රටාව අප දක්වන්නේ අවමයක් වශයෙනි. බොහෝ සමිබන්ධ වි ඇති සාමාජිකයින් මෙයට වඩා ආදායමි රාටාව වර්ධනය කර ගන්නා බවද සදහන් කල යුතුය.) ආදි වශයෙන් ආදායමකට යාම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් , පුර්ණ මගපෙන්විම සමිපුර්ණයෙන්ම ලබා දෙනු ලැබේ. මේ සදහා සුවිශේෂි Skype ලිපිනයක් ඔබට ලබා දෙනු ලැබේ. ලබා දෙන උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපදින්නේනමි ඔබගේ ආදායම 100% සහතික කරනු ලැබේ.

අපගේ සුවිශේෂිතා.

1. පුරා අවුරැදු 7ක් තිස්සේ Forex Trading සමිබන්ධව 100% නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දීම
2. වෙනත් ස්ථාන වලින් මුදලට ලබා දෙන සේවා රැසක් අප විසින් නොමිලේම ලබා දිම( Advanced Forex Signal , Analysis , market Update)
3. ඔනෑම අවස්ථාවක Skype , Live chat , Email සහය ලබා දීම
4. 100% විශ්වාස වන්තව සාමාජිකයින් 5000 කට අධික පිරිසක් සාර්ථක කල එකම වෙබි අඩවයි
5. සියලුම සේවා සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දීම

සමිබන්ධ වන ආකාරය

මේ අනුව නිසි පරිදි අමතර ආදායමක් මේ සුවිශේෂි පෞද්ගලික මග පෙන්වීම හා උදවි යටතේ වැදගත් ලෙස ඉපයීමට කැමති ඔබට මේ සියලුම සේවා දැන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර දි තිබේ. මේ සදහා සමිබන්ධ වි ඉහළ ලාභයක් ලබා ගැනිමට ඔබටත් අවශ්‍ය නමි නව ගිණුමක් සදහා අයදුමි කරන්න. ඔබට දැනටමත් lakforex Open Manual Account මගින් විවෘත කර ගත ගිණුමක් ඇතිනමි ස්කයිප් තුලින් මා දැනුවත් කරන්න. ඔබට ගිණුමි විස්තර ලැබුනු පසු එය නිසි පරිදි Verified කර මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරැව අප අමතා මෙම සේවාව ලබා ගන්න. සේවාවට සමිබන්ධ වීම සදහා අවස්ථාව ලැබුනු පසු ඔබට ලැබෙන සුවිෂේශි Skype ලිපිනයනේ ඔබට ඉහත සේවා ඔනෑම අවස්ථාවක අසා දැන ගත හැකිය.
මේ සමිබන්ධව ඔබට වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සදහා Live chat , Email,Viber,Imo මගින් මෙන්ම lakforex යන Skype ලිපිනයෙන් අප හා සමිබන්ධ විමෙන්ද ලබා ගත හැකිය.

Open a Forex Account Login to My account