Welcome to Lakforex Logo,
100% Free Forex Course.

Forex ගැන දන්නේ නැද්ද ? නොමිලේම ඉගෙන ගන්න ආසද ?

පිවිසෙන්න

Free Live Training - Members Only

මෙය, lakforex හරහා ගිණුමි විවෘත කර, දැනට ගණුදෙනු කරමින් සිටින සාමාජිකයන්ගේ දැනුම හා ප්‍රායෝගිකත්වය වර්ධනය කිරීම, අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගැනීම හා ගණුදෙනු සදහා අවශ්‍ය Advance උපක්‍රම ලබා දීම පිණිස සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන Live Training පාඨමාලාවකි. මෙම පාඨාමාලව 2021-6-1 දින සිට ඉදිරියට අවම තැන්පතු මුදලක් ලෙස $500 ක් තැන්පත් කරන සියලුම සාමාජිකයන්ට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ඇත. lakforex සාමාජිකත්වය තිබිය අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර වෙනත් තැරැවිකාර සාමාගමි හෝ සාමාජිකයන් නොවන්නන්ට මෙයට අයදුමි කිරීම සදහා අවස්ථාව නැත.

Forex Advance Trainings Course - Everyone

මෙම විශේෂ තනිපුද්ගල පාඨමාලාව , Forex A-Z සහිතව සියලුම ප්‍රොයා්ගික ක්‍රම තනිවම ඉගෙන ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සකසා ඇත. ඔනෑම තරාතිරමක, දැනුම මටිටමක අයෙකුට උවද පහසුවෙන් වටහා ගත හැකි පිරිදි සකසා තිබේ. එසේම සෑම මසකම සීමිත සිසුන් පිරිසකට පමණක් පාඨමාලාව ලබා දෙන අතර තනි තනි වශයෙන් පාඨාමාල මෙහේයවන බැවින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම, ගැටලු විසදා ගැනීම් පෞද්ගලිකවම කර ගත හැකියි.

පාඨමාලාවේ අන්තර්ගත කොටස්.

මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගික, කිසිසෙත්ම Forex Theory වලට පමණක් සිමා නොවු පාඨමාලාවකි. මුල සිටම අත්‍යාවශ්‍ය Forex දැනුම සමගින් අනිවාරයෙන්ම මුදල් ඉපයීම සදහා භාවිතා කළ හැකි, අත්‍යාවශ්‍ය වන ප්‍රෙයා්ගික ක්‍රම හා උපක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් පාඨාමාලාව තුල අන්තර්ගතය.

01. Basic forex to Advance ෆොරෙක්ස් දැනුම.
02. පරිබාහිර සාමාජ ක්‍රියාකාරිත්වයන් Forex සමග සාර්ථකව භාවිතා කරන ආකාරය.
03. Indicators සහ විවිධ Analytics ක්‍රම 100% ප්‍රාෙයා්ගිකව පහසුවෙන් මතක තබා ගනිමින් භාවිතා කල හැකි උපක්‍රම.
04. ස්ථිර ආදායමක් ආලාභ නොවි ලබා ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන හා අනිවාර්යය ප්‍රාෙයා්ගික Money Management, Risk Management ක්‍රම සියල්ලම
05. එක් එක් අයට වෙනස් වු පෞද්ගලික ගණුදෙනු සැලැස්මක්. (Trading strategies)
06. World News, Forex News, Economic Data කිසිදු අපහසුකවකින් තොරව ගණුදෙනු සදහා භාවිතා කල හැකි ආකාර.
07. සියලුම ක්‍රම භාවිතයෙන් තමන්ටම ප්‍රබල Forex Signals නිර්මාණය කර ගත හැකි ක්‍රම.
08. ගණුදෙනු කිරීමෙදි කළ යුතු දේවල් හා කිසිසෙත් නොකල යුතු දේවල්. (අත්‍යාවශ්‍යි)
09. වසර 13 ක පෞද්ගලික අත්දැකිමි සමග ඔබට අනිවාරයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන වැදගත් උපදෙස් හා සියලුම උපක්‍රම.
10. ඇතුලු Forex මගින් ප්‍රාෙයා්ගිකව මුදල් ඉපයීමට අත්‍යාවශ්‍ය වෙන තවත් විශේෂ කරැණු කාරණා රැසක් ආවරණය වෙනවා.

පාඨමාලා ගාස්තුව රැ 10,000 කි. සෙනසුරාදා හා ඉරිදා හැර, සතියේ දිනවල රාත්‍රි 9.30 සිට 11.30 දක්වා දින දෙකක් පාඨමාලාව පැවැත්වේ. සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණක් බැවින් දිනයක් වෙන් කර ගැනීමට කරැණාකාර අපගේ WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. +91-9717167977 (WhatsApp/IMO/Call)

Investors Training Program - BUSINESS

මෙම පාඨමාලාව විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික වශයෙන් මුදල් ආයෝනජය කිරීමට සුදානමි වෙන ඔබ වෙනුවෙන් පමණක් සකසා ඇත. සාමාන්‍ය ආයෝජනය $5000 හෝ ඊට වඩා ඉහලට ආයෝජන අවස්ථා සොයන ඔබට අතිශය වැදගත් වන කරැණුද සමග, ෆොරෙක්ස් මුල සිට ඉගැන්වීම සිදු කරන අතර, සමිපුර්ණයෙන්ම ව්‍යාපාරික වශයෙන් ලාභ ලැබීම අරමුණු කරගත් 100% ක් ප්‍රායෝගික පාඨාමාලවකි. දැනගත යුතු සියලුම ආර්ථික කරැණු සමග තම ආයෝජනයට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම පිළිබදව සවිස්තරව පුහුණු කරේ. කිසිදු මුලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත. පාඨාමලාවෙන් පසුව අපෙක්ෂිත මාසික ලාභය රැ 50,000 සිට ලක්ෂ 2 දක්වා වේ.

1. ව්‍යාපාරික ආයෝජකයන් සදහා පමණක් සැකසු පාඨමාලාවකි.
2. ඇඩිමින්ස් විසින් පෞද්ගලිකවම පාඨමාලා මෙහේයවන අතර, වසර 13 ක පුර්ණ කාලීන Forex වෙළද පොල පිළිබදව අත්දැකීමි ඇත. වර්ථමානය වන විට විදේශ සමාගමි 4 ක වෙළදපොල විශ්ලේෂකයෙකු හා ආර්ථික උපදේශක වරයෙකු ලෙස කටුයුතු කරයි.
3. ෆොරෙක්ස් ආයෝජනය අවස්තා තුලින් උපරිම ලාභ ගන්නා ආකාරය, ආර්ථියන් සමග නිවැරිදි තින්දු තිරණ ගන්නා ආකාරය සමග සියලුම ෆොරෙක්ස් කරැණු සමිපුර්ණයෙන්ම මුල සිට ඇතුලත් කර ඇත.
4. Life time Educational and Trading Support Included
5. anytime direct personal call support from the lakforex admin
6. පාඨමාලා ගාස්තුව රැ 50000 කි.

මෙම පාඨමාලාව පිළබදව වැඩි දුර විස්තර ලබා ගැනිම සදහා කරැණාකර අපගේ පහත WhatsApp අංකයට VIP Investors Training Program ලෙස සදහන් කර පණිවුඩයක් යොමු කරන්න.

ඇයි ලක්ෆොරෙක්ස් පාඨමාලාව

1. අවුරැදු 10 ක් පුරා සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ අධ්‍යාපනයන් හා සේවා ලබා දෙමින් 10000 කට අධික පිරිසක් සාර්ථක කළ, නොකඩවා අද දක්වා යාවත්කාලීන වන ලංකාවෙි එකම Forex වෙබි අඩවියයි.
2. ඇඩිමින්ස් විසින් පෞද්ගලිකවම පාඨමාලා මෙහේයවන අතර, වසර 13 ක පුර්ණ කාලීන Forex වෙළද පොල පිළිබදව අත්දැකීමි ඇත. වර්ථමානය වන විට විදේශ සමාගමි 4 ක වෙළදපොල විශ්ලේෂකයෙකු හා ආර්ථික උපදේශක වරයෙකු ලෙස කටුයුතු කරයි.
3. සමිපුර්ණ පාඨමාලාවම Easy Conversation ක්‍රමය (සාමාන්‍ය කතාබහ කරන ආකාරයෙන්) පැවැත්වෙන බැවින් කිසිදු අත්දැකීමක් නැති ඔනෑම අයෙකුට වුවද වටහා ගැනීම අතිශය පහසුය.
4. වචනයට හෝ කතාවට පමණක් සීමා නොවි කිසිදු ගණුදෙනුවක් ආලාභ නොලබා සෑම මසකම $200 - $500 ත් අතර ලාභ සාමාජිකයන්ට ලබා දෙමින් පවත්වාගෙන යන lakforex Auto trading හි පසුගිය සත්‍ය ගිණුමි වාරථා.

සෑම මසකම ඉතා සීමිත පාඨමාලාවන් ප්‍රමාණයක් පමණක් පිළිගන්නා බැවින් ඔබගේ දිනය අඩුම තරමින් සතියකට හෝ දින 4 කටවත් පෙර වත් තහවුරැ කරගන්න. වැඩි විස්තර හා දිනයන් ,වෙිලාවන් වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත වට්ස්ඇප් අංකයෙන් ඇඩිමින්ව සෘජුවම සමිබන්ධ කරගන්න.
+91-9717167977 (WhatsApp/IMO/Call)
Email : help@lakforex.com