The Best Forex Practical Course for beginners

Still can't understand Forex with our articles and videos?

Every Forex beginner needs only one

class

තියරි/ ප්‍රයෝගික ක්‍රම සියල්ලම කිසිවක් නොදන්න අයෙකුට වුවද වටහාගත හැකි පරිදි පුරැදු පුහුණු කරනවන දැවැන්තම ZOOM Forex පඨමාලාව සෑම දෙසතියකටම වරක් ඉරැ දින රාත්‍රි 8 සිට පැවැත්වේ. පාඨමාලා සමිබන්ධ වැඩි විස්තර සදහා

+94 76 629 1804 (Saranya)

අමතා ඔබගේ අවස්ථාව වෙන් කර ගන්න.

100% Practicals

තියරි වලට පමණක් සීමා නොවු අනිවාර්යය ලාභයකට යෑමට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රයෝගික ක්‍රම අන්තර්ගතයි.

limited Users

අවධානය අතිශයින්ම වැදගත් බැවින් සීමිත පිරිසක් පමණක් සමිබන්ධ කර ගැනේ.

100% Online

සැමටම පහසු ලෙස සෑම දෙසතියකටම වරක් ඉරැ දින රාත්‍රි 8 සිට පාඨමාලාව පැවැත්වේ.

Life time Support

පාඨමාලාව සමග සෑම සාමාජිකෙයක්ටම Life time Trading/Educaitonal Support හිමිවේ.

What will you learn with Our ZOOM Course?

Learn Every single tricks/Tips to Earn More and more from forex.

ඔබ Forex වලට නවකයෙක් හෝ මිට පෙර ගණුදෙනු කර ආලාභ ලැබුවෙකු වුවද තියරි පමණක් ඉගෙන ගැනීමෙන් කිසිසෙත්ම Forex තුලින් සාර්ථක විය නොහැකි බව දන්නා කරැණක්. Forex සමග මුදල් ඉපැයීම පහසු වන්නේ ඔබ නිසි උපක්‍රම හා ප්‍රයෝගික ක්‍රම දැන සිටින්නෙනම් පමණි. මෙය ඔබට පමණක් නොව ගණුදෙණු කිරීමෙදි අපටද පොදු කාරණයකි. අප මෙම පාඨමාලාව සකසා ඇත්තේ අවුරැදු 14 ක සිට අප වෙළදපොල තුල ගණුදෙණු කිරීමෙන් හදුනාගත් සෑම සැබෑ ගණුදෙණුකරැවෙකුටම අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රයෝගික ක්‍රම පිළිවෙලකට ලබා දිම සදහාය. මෙ අනුව ඔබට,

 1. Introduction to forex/gold Tradings (Forex/gold ගණුදෙණු සදහා ආරමිභය ගන්නේ කෙසේද ?)
 2. Beginner to Real Forex/Gold Tradings Theories( සැබෑ ගණුදෙනු දක්වා සියලුම න්‍යායාත්මක දැනුම)
 3. Global Economies and Tradings (ලෝක ආර්ථිකය හා ගණුදෙනු)
 4. Desktop and mobile Software (මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීම පිළිබද සියල්ලම)
 5. Practical News Trading Methods (Reading/Analyzing/Applying to a trade)
 6. Trading with Unexpected Market trends. (අනපෙක්ෂිත වෙළදපොල තත්වයන් යටතේ ගණුදෙණු කිරීම)
 7. How to trade safely during high impact news times (බලවත් නිවිස් සහිත වෙලාවන් වලදි ගණුදෙණු කරන ආකාරයන්)
 8. How to read the news effectively and predict the trend. (නිවිස් කියැවීම හා එමගින් ප්‍රයෝගිකව ඉදිරි වෙනස්වීම උපකල්පනය කිරිම)
 9. How to handle a trade if it goes the wrong way? (ගණුදෙනුවක් වැරදි පැත්තට ගියහොත් කලමණාකාරණය කර ගන්නා ආකාර.)
 10. Practical Risk and Trade management methods. (ප්‍රායෝගික අවධානම් හා ගනුදෙනු කළමණාකාරණ ක්‍රම.)

ඇතුලු සියලුම ක්‍රම සාකචිචා කෙරේ. මෙම පාඨමාලාව ආධුනිකෙයකුට වුවද වටහා ගත හැකි පිරිදි සකස් කර ඇති බැවින් ඔබට forex/gold Tradings සැබෑ ලෙසම ආරමිභ කිරිමට අවශ්‍ය එකම පාඨමාලාව.

For Who ?

පාඨමාලාව කා සදහාද ?

Beginners

Forex මුල සිට Real Tradings මට්ටම දක්වා නිවැරදිම සියලුම ප්‍රයෝගික ක්‍රම සහිතව ඉගෙන ගැනීමට අපෙක්ෂා කරන නවකයන් සදහා.

Loss Traders

කිසිවක් නොදැන / කිසිදු ප්‍රථිපලයක් නොමැති ක්‍රම හෝ අතිශය අවදානම් ක්‍රම භාවිතා කරන්නට ගොස් ආලාභ ලැබුවන් සදහා

Business Traders

විශාල ආයෝජනයන් කිරීමට හැකියාව හෝ උනන්දුව ඇතත් ආරම්භ කරන ආකාරය නිසි ලෙස නොදන්නා ව්‍යාපාරික ඔබ වෙනුවෙන්.

How to Join with Practical ZOOM Course ?

ආකාර දෙකකින් ඔබට මෙම පාඨමාලාව සමග සම්බන්ධවිය හැකිය.

මුල සිටම Real Tradings දක්වා

 1. Forex Basic to Real trading Complete
 2. Limited Users Classes
 3. Total course Fees 6000LKR
 4. සෑම දෙසතියකටම වරක් ඉරැ දින රාත්‍රි 8 සිට පැවැත්වේ.
 5. අවශ්‍ය අමතර කාලයන් අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගත හැකිය

සියලුම පාඨමාලා සදහා Life time Trading Support, Additional Educational support හිමිවන අතර lakforex Admin supun kavinda(14 years Experience Trader/ Economic Advisor) විසින් පෞද්ගලිකවම මෙහේයවනු ලැබේ. පාඨමාලාවෙන් පසු ආයෝජනය කරන සැමට දෛනික ස්ථීර ආදායමක් සහතික කරන වගකීමක්ද හිමිවේ.

පාඨමාලා සම්බන්ධ සියලුම විස්තර සදහා +94 76 629 1804 (Saranya) සමග සම්බන්ධ වන්න.

want to Invest and Earn without Tradings ?

Business Self Trading Course

Learn, Invest and Earn with Reliable Practical Methods.

This is a special way to learn about investing in Forex Trading and earn up to $500 a day through our ON-POINT TRADING specialized business course. This gives you the opportunity to properly use and trade with the data provided daily through our VIP Telegram channel. Specific plans are created separately for each client. A complete practical course designed exclusively for business traders.

 • Daily Earning is $50- $500
 • Complete A-Z forex Business Course fees is USD 150
 • If you know forex basics, advance practice course is $70 after investment.
 • We cover currency trading and gold trading
 • Minimum investment is 3000 USD (5000 USD is best)
 • 100% Online, individual Classes Only.

A-Z Education + Advance Practical Methods

A Dedicated Business Trading Plan

Business Traders always Get Direct Personal Support

Signals, News/Technical analytics via VIP Channel

No Loss risk Management Methods

Swap Free (Trading Commissions) Accounts

We teach you everything related to Tradings

© Copyright Lakforex. All Rights Reserved. 2010-2024

Risk Disclaimer

Trading foreign currency exchange and Crypto Exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.