ආයෝජනය කරන්න, Trading නොකර මුදල් උපයන්න.

LAKFOREX AUTO TRADINGS

මොකක්ද මෙි Auto tradings ?

Auto Trading එහේමත් නැත්තං ස්වංක්‍රිය ගණුදෙනු ක්‍රමය යනු ඔබ වෙනුවෙන් ස්වංක්‍රිය මෘදුකාංගයක් (EA) යටතේ හෝ අත්දැකීම් සහිත ගණුදෙනු කරැවෙකු විසින් ගණුදෙනු යෙදීමයි. හැමෝම දන්නා පරිදි Forex Trading ඉගෙන ගැනීම පහසු නැත. එයට කැප කිරීමක් කළ යුතුවේ. එසේම ඇතැම් සාමාජිකයන්ට ආයෝජනය කරන්න මුදල් තිබුනද ගණුදෙනු කරන්නට කාලයක් නැත. මෙවැනි ආකාරයේ ගැටලු හා අපහසුතා ඇති අයට හොදම විසදුම තමයි ස්වංක්‍රිය ගණුදෙනු ක්‍රමය.ඒවගේම පහසුයි, පළපුරැදු ගණුදෙනුකරැවන් කණ්ඩායමක් විසින් ගණුදෙනු යොදන බැවින් අවදානමත් ඉතා අඩුයි.

මොකක්ද විශේෂත්වය ?

 • පළපුරැදු ගණුදෙනුකරැවන් කණ්ඩායමක් විසින් ගණුදෙනු යොදනු ලබයි.
 • 10% සිට 30% දක්වා මාසික ලාභයක්
 • ස්වංක්‍රීය මෘදුකාංග(Forex Robot or EA) භාවිතා නොකරේ.
 • ගිණුමේ සමිපුර්ණ පාලනය ඔබ සතුය. යොදන ගණුදෙනු ඔබටම ඔනෑම අවස්ථාවක ලබා ගත හැකිය.
 • ECN ගිණුම් පමණක් ගණුදෙනු සදහා භාවිතා කරේ.
 • සුපුරැදු පරිදි Live chat, email , viber/imo මගින් ක්ෂණික සහය.
 • සුදුසුකම්

 • අවම $3000 ක් තැන්පතුවක් සහිත නව ECN Forex ගිණුමක්
 • මාසික ලාභ හුවමාරැව 70% ක් හා 30% කි.
 • වැඩිදුර විස්තර සදහා අපව Whatsapp/viber/imo/Telegram or Live chat මගින් සමිබන්ධ කරගන්න.
  +91-9717167977