Welcome to Lakforex Logo,
Learn Forex A-Z

Forex මගින් දෛනිකව $1-$10 දක්වා ආදායමක් උපයන ආකාරය නොමිලේ ඉගෙන ගන්න.

පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න
lakforex home

Practical Forex A-Z Live Training Course

"lakforex හරහා ගිණුම් විවෘත කර අවම $300 න් ඉහල තැන්පත් කරන සියලුම lakforex සාමාජිකයන්ට මෙම පාඨාමාලවේ විනාඩි 40 කට සංෂික්ප්ත කරන ලද Advance Practical පාඨමාලාව සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා ගත හැකිය."

Forex පාඨමාලාවක් කරාට නිවැරදි දැනුම ලැබුනේ නැද්ද ? ප්‍රයෝගිකව ගණුදෙනු යොදන ආකාරය හෝ සිග්නල් නිර්මාණය කරගන්න තවම අවබෝධයක් නැද්ද ? Forex තියරි පමණක් දැන සිටිම කිසිසේම මුදල් ඉපැයීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව ඔබ මුලින්ම අවබෝධ කරගත යුතු කරැණයි. ඒ සදහා විවිධ ප්‍රායෝගික ක්‍රම රැසක් අනිවාරයෙන්ම අවශ්‍ය වේ. මෙි දැනුම ඔබට ලබා දිය හැක්කේ දිර්ඝ කාලයක අත්දැකිම් ඇති පුර්ණ කාලීන ගනුදෙනු කරැවෙකුටම පමණි. එබැවින් මුල සිට ඉගෙන ගැනීමට අපෙක්ෂා කරන හෝ, දැනට Forex ගණුදෙනු කරන නමුත් වැඩි ලාභයක් සදහා Advance උපක්‍රම ඉගෙන ගැනීමට අපෙක්ෂා කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කර ඇති දැනට ලංකාවෙි වඩාත් ජනප්‍රියතම හා විශ්වාස වන්තම ෆොරෙක්ස් පාඨමාලාව මෙයයි. ඔබ කුමන දැනුම මටිටමක සිටියත් මෙම පාඨාමාලට සම්බන්ධ විය හැකි අතර, වචන වලට සීමා නොවි සියලුම දෙනා සාර්ථකත්ව කරා රැගෙන යාම අපේ අරමුණයි. එය පසුගිය අවුරැදු 10 පුරාම සාමාජිකයින් 10000 ක් සමග අප 100% ක් සනාථ කර ඇත.

පාඨාමාලාවේ අන්තර්ගතයන්

 • Forex මුල සිට Advance දක්වා තියරි පිළිබද සරලව පැහැදිලි කිරීම
 • Demo ගිණුම් සමග පුහුණුව
 • Trading සදහා Signals තනිවම නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය
 • Practical ගණුදෙනු සදහා Advance උපක්‍රමක රැසක්
 • Advance Technical Analytics (RSI,MA, Bollinger Bands, Chart Patterns, Candlestick Pattern) නිවැරිදිව හා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආකාරය
 • Fundamental Advance Analytics(Economic Calendar, Forex News, World Economic background 100% ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආකාරය හා සිග්නල් සාදා ගන්නා ආකාරය)
 • Loss නොවි ගණුදෙනු කරන්නට භාවිතා කළ හැකි ප්‍රායෝගික Forex Trading Tricks 5 ක් (අවුරැදු 13 ක අත්දැකිම් මත නිර්මාණය කර ඇති ක්‍රම බැවින් වෙනත් කිසිදු පාඨාමාලවකදි ඔබට ලබා ගත හැකි දැනුමක් නොවෙි.)
 • වැඩි විස්තර හා ඔබට ලැබෙන වාසි

 • lakforex Admin විසින් සියලුම පාඨාමාලා පෞද්ගලිකවම මෙහේයවයි
 • තනි පුද්ගල පාඨාමාලා බැවින් සෑම සාමාජිකයෙක් ගැනම පුර්ණ අවධානය
 • ආර්ථිකය පිළිබදව හෝ Forex පිලිබදව කිසිදු අමතර දැනුමක් අවශ්‍ය නොවෙි
 • පාඨමාලා කාලය පැය 3 කි. (අමතර කාලයන් වෙනත් දින වලදි ඔබට අවශය පරිදි නොමිලේ ලාබා දේ.)
 • පාඨාමාලවෙන් පසු සෘජුවම ඇඩිමින් සමග ඔනෑම අවස්ථාවක සමිබන්ධ වී අධ්‍යාපනික හා පුහුණු ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම්, ගණුදෙනු සමිබන්ධ විස්තර හා ඔනෑම උදවිවක් සමග ඉදිරියට යා හැකිය
 • සෑම සාමාජිකයෙක්ටම lakforx සාමාජිකත්වය සහිතව Life Time Support හිමි වෙි.
 • සත්‍ය ගණුදෙනු ආරම්භ කරන සියලුම සාමාජිකයින්ට Forex Signals, Free Auto tradings, Daily Economic and Market Updates ඇතුලු සේවා රැසක් නොමිලේ (2010 සිට Forex සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරැ දිනපතා යාවත්කාලීන වන ලංකාවෙි එකම වෙබ් අඩවිය අප පමණයි.)
 • වැදගත් - ඉහත සදහන් සියලුම lakforex membership සේවාවන් ලබා ගත හැක්කේ අප හරහා ලියාපදිංචි වන සාමාජිකයන්ට පමණි.
 • පාඨමාලා ගාස්තුව 10000 ක් පමණි.
 • පාඨමාලාව සාර්ථකව සිදුකිරීම සදහා ඔබට Laptop/Desktop පරිඝණකයක් හා තරමක වේගවත් අන්තර්ජාල සබදතාවක් තිබිම ප්‍රමාණවත්ය. ජංගම දුරකථන වලින් පාඨමාලා කළ නොහැකිය.

  Lakforex Admin සතුව වසර 13 ක පුර්ණකාලීන Forex Trading අත්දැකිම් සහ ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධ උපාධියක් සතුවේ. දැනට විදේශ සාමාගම් 3 ක වෙළද පොල උපදේශක වරයෙක් ලෙසද කටයුතු කරනු ලබයි.

  වැඩි විස්තර හා පාඨාමාලා සදහා දිනයක්, වේලාවක් වෙන්කර ගැනීම ඇතුලු Forex Educations සම්බන්ධ ඔනෑම ගැටලුවක් සදහා WhatsApp අයකනය කිලික් කර අපව සෘජුවම සමිබන්ධ කරගන්න.
  Email : help@lakforex.com